Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring
kinderopvang ’t Woudlopertje

Kinderdagopvang ’t Woudlopertje vangt dagelijks vele kinderen op en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens. Maakt u gebruik van onze diensten? Dan gaan we ervan uit dat u kennis hebt genomen van en akkoord bent met deze privacyverklaring.

Kinderopvang ’t Woudlopertje verwerkt persoonsgegevens van ouders en kinderen. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekend als GDPR.) Handhaving voor deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderopvang ‘t Woudlopertje houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderopvangorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:

Identiteit en contactgegevens

Kinderopvang ’t Woudlopertje
KVK-nummer: 34252935

IJweg 1690A
2151 MN  Nieuw-Vennep
Telefoon: 0252-623820
E-mail: info@woudlopertje.nl

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van opvangovereenkomsten
 • Het versturen van informatiebrieven
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst, dit is een wettelijke verplichting

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Verhouding ouder/verzorger tot kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • BSN
 • Schoolgegevens
 • Noodnummers
 • Kind notities(zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijksvaccinatieprogramma’s, huisarts en tandarts)
 • Fotomateriaal kind

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Kinderopvang ’t Woudlopertje bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Alle gegevens op de kinderopvang overeenkomst bewaren we tot 7 jaar na het einde van de plaatsing.
Beeldmateriaal van uw kind bewaren we per jaar, met een maximum van 3 jaar.
Alle gegevens die we nodig hebben om uw kind de juiste zorg te kunnen bieden, zoals kindkaart en observatieformulieren, worden direct na het einde van de plaatsing verwijderd.

Verstrekken gegevens aan derden:

Wij als kinderopvangorganisatie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst* hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard goede afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 • Voor de kind planning en het verwerken van gegevens van u en uw kind maken wij gebruik van het softwarepakket van Jaamo.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met de kinderopvangtoeslag en aan de GGD voor inspectiedoeleinden.
 • Er kunnen gegevens uitgewisseld worden met bijvoorbeeld de gemeente of school. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

*Verwerkersovereenkomst: Met een verwerkersovereenkomst sluiten wij als verwerkingsverantwoordelijke uit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Kinderopvang ‘t Woudlopertje gebruikt technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het ook mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens:
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of indien gewenst direct aan een andere partij. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Kinderopvang ‘t Woudlopertje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiervoor maken wij gebruik van:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verantwoordelijk voor deze privacyverklaring:
Kinderopvang ’t Woudlopertje
IJweg 1690A
2151 MN  NIEUW-VENNEP

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, het idee hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of menen dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@woudlopertje.nl of bel 0252-623820.

Wanneer u desondanks niet tevreden bent over hoe wij omgaan met uw privacy en komen we er onderling niet uit, dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tenslotte: bedankt dat u de moeite hebt genomen deze privacyverklaring te lezen!

Vragen over
Kinderopvang
’t Woudlopertje?

Heeft u vragen over onze kinderopvang? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >
Back To Top